کید

( کید )
{ کید (ی مجہول) }
( مقامی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - خوشی۔