کیچ گارا

( کِیچ گارا )
{ کِیچ + گا + را }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - گیلی مٹی، گندگی، غلاظت۔