مدعا بردار

( مُدَّعا بَرْدار )
{ مُد + دَعا + بَر + دار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خواہش مند، طالب۔