مدیح خواں

( مَدِیح خواں )
{ مَدِیح + خاں (و معدولہ) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مدحت سرا، تعریف و ستایش کرنے والا، مدح خواں۔