مذلت مآب

( مَذَلَّت مآب )
{ مَذَل + لَت + ما + آب }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیچ، ذلیل۔