مذہب و ملت

( مَذْہَب و مِلَّت )
{ مَذ + ہَبو (و مجہول) + مِل + لَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - دین و ایمان۔