مرافقی

( مَرافِقی )
{ مَرا + فِقی }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (حیوانیات و نباتیات) جوڑ دار، گرہ دار۔