مربع نما

( مُرَبَّع نُما )
{ مُرَب + بَع + نُما }

تفصیلات


صفت نسبتی
١ - چوکور، مربع۔