متاع نفس

( مَتاعِ نَفَس )
{ مَتا + عے + نَفَس }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - زندگی کی دولت، مراد، قیمتی زندگی۔