مدح و ستائش

( مَدْح و سَتائِش )
{ مَد + حو (ومجہول) + سَتا + اِش }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - تعریف و توصیف، مدح و ثنا،خ مدحت، بڑائی، حمدوثنا۔