مخترع جور

( مُخْتَرَعِ جَور )
{ مُخ + تَرَعے + جَور (و لین) }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ستم ایجاد، مجاز معشوق۔