کند ذہنی

( کُنْد ذِہْنی )
{ کُنْد + ذِہ + نی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - کند ذہن ہونا، غبی پن، کم عقلی۔
  • dullness of intellect
  • thick head ness
  • obtuseness
  • stupidity