محال بالذات

( مُحال بالْذّات )
{ مُحال + بِذ (ا ل غیر ملفوظ) + ذات }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (منطق) جو بذات خود ناممکن ہو۔