محال در محال

( مُحال دَرْ مُحال )
{ مُحال + دَر + مُحال }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بالکل ناممکن، سخت دشوار، نہایت مشکل۔