محرم راز

( مَحْرَمِ راز )
{ مَح + رَمے + راز }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - محرم اسرار، رازدان۔