مدت العمر

( مُدَّتُ الْعُمْر )
{ مُد + دَتُل (ا غیر ملفوظ) + عُمْر }
( عربی )

تفصیلات


اسم ظرف مکان
١ - ساری زندگی، زندگی بھر، تمام عمر،خ تابہ زیست، تا حیات۔
  • Space of life;  a lifetime;  all life long;  during life