مدت پنج روزہ

( مُدَّتِ پَنْج روزَہ )
{ مُد + دَتے + پَنْج (ن غنہ) + رو (و مجہول) + زَہ }

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - مختصر زمانہ، قلیل مدت۔