مدار ذات

( مَدارِ ذات )
{ مَدا + رے + ذات }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - اپنی حرکت، گردش، ذاتی عمل۔