کمبخت

( کَمْبَخْت )
{ کَم + بَخْت }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدقسمت، بدنصیب۔