مرد آرائی

( مَرْد آرائی )
{ مَرْد + آ + را + ای }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مردانگی، جواں مردی۔