مرد آسا

( مَرْد آسا )
{ مَرْد + آ + سا }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مرد کی طرح۔