چشم دوستی

( چَشْمِ دوسْتی )
{ چَش + مے + دوس (و مجہول) + تی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دوستی کی خواہش، دوستی کی امید یا توقع۔