چار دن

( چار دِن )
{ چار + دِن }

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - بہت مختصر عرصہ، چند روز، گنتی کے دن۔
  • 'four days'
  • a few days