چشم سفید

( چَشْمِ سَفید )
{ چَش + مے + سَفید (ی مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - گستاخ، مایوس، نابینا، اندھا، بے مروت آنکھ۔