حرافت

( حَرافَت )
{ حَرا + فَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تیزی، چالاکی، عیاری، مکاری۔