مرضی

( مَرَضی )
{ مَرَ + ضی }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مریض، بیمار
  • sick
  • ill
  • diseased
  • unwell