مرضی ورضی

( مَرْضی وَرْضی )
{ مَر + ضی + وَر + ضی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پسندیدگی یا ناپسندیدگی وغیرہ۔