رنگ و رامش

( رَنْگ و رامِش )
{ رَن (نون مغنونہ) + گو (واؤ مجہول) + را + مِش }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عیش و عشرت، نغمہ، راگ رنگ۔