رنگ و بو

( رَنْگ و بُو )
{ رَن (نون مغنونہ) + گو (واؤ مجہول) + بُو }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - رونق، بہار۔