رونق دار

( رَونَق دار )
{ رَو (و لین) + نَق + دار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - چمک دار، چمک دمک والا، پرلطف، پربہار، آراستہ، آبدار۔