روزنشور

( روزِنُشُور )
{ رو (واؤ مجہول) + زے + نُشُور }

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - قیامت کا دن، روز حشر۔