روحانی بیماری

( رُوحانی بِیماری )
{ رُو + حا + نی + بی + ما + ری }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ایمان و اعتقاد کی کمزوری یا نقص۔