روپ روغن

( رُوپ رَوغَن )
{ رُوپ + رَو (واؤ لین) + غَن }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - رونق، چمک دمک، آب و تاب۔