رنگ رس

( رَنْگ رَس )
{ رَنْگ (نون مغنونہ) + رَس }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عیش و نشاط، خوشی و خرمی، رقص و سرور، خوش فعلیاں۔