روزی روزگار

( روزی روزْگار )
{ رو (واؤ مجہول) + زی + روز (واؤ مجہول) + گار }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ملازمت، ذریعہ معاش، روزگار۔