رنگ بازی

( رَنْگ بازی )
{ رَنْگ (نون مغنونہ) + با + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - گانا بجانا، مجرا، بدمعاشی۔