رند پرستی

( رِنْد پَرَسْتی )
{ رِنْد (نون مغنونہ) + پَرَس + تی }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدکاری، شہداپن۔