رضا و رغبت

( رَضا و رَغْبَت )
{ رَضا + او + رَغ + بَت }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - مرضی، اجازت و خوشنودی۔