رفیق پروری

( رَفِیق پَرْوَری )
{ رَفِیق + پَر + وَری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دوست نوازی، دوستی۔