حفی

( حَفی )
{ حَفی }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مہربان، دوست، عقل مند۔