حقانیت

( حَقّانِیَّت )
{ حَق + قا + نیْ + یَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سچائی، صداقت، راستی، اصلی کیفیت۔