حافد

( حافِد )
{ حا + فِد }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - دوست، خدمتگار، نواسا، خُسر، داماد۔