چند روزہ

( چَنْد روزَہ )
{ چَنْد + رو (و مجہول) + زَہ }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بے ثبات، ناپائدار، مانی، عارضی۔
  • of or for a few days
  • ephemeral
  • temporary
  • transitory
  • transient