چنگا منگا

( چَنْگا مَنْگا )
{ چَن (ن غنہ) + گا + مَنْ (ن غنہ) + گا }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - اچھا برا، تندرست، بیمار، اونچ نیچ۔