چمن چمن

( چَمَن چَمَن )
{ چَمَن + چَمَن }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - باغ باغ، گل و گلزار، خوش و خرم۔