چور ڈھور

( چورْ ڈھور )
{ چور (و مجہول) + ڈھور (و مجہول) }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - چور مع مال مسروقہ۔
  • a thief taken with stolen property in his possession;  plaintiff and defendant;  all the parties of a lawsuit