چرب زبانی

( چَرْب زُبانی )
{ چَرْب + زُبا + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بے باکی، شوخی، بدزبانی، زبان درازی۔
  • Glibness of tongue
  • speciousness of language
  • plausibility
  • fairness of speech
  • fine talk;  persuasion
  • flattery;  volubility
  • eloquence;  swagger