چرب قامت

( چَرْب قامَت )
{ چَرْب + قا + مَت }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش قد، دراز قد، قب، چرب والا۔