حیز عدم

( حَیِّزِ عَدَم )
{ حَیْ + یِزے + عَدَم }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نیستی کی حالت، عالم نیستی۔