حافظ جی

( حافِظ جی )
{ حا + فِظ + جی }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نابینا۔